Skip to content

Sinds het Klimaat- en energiebeleid 2030 van de Europese Commissie in 2014 is gepresenteerd zitten veel Nederlandse gemeenten hiermee in hun maag. Want het betekent nogal wat: nieuwe normen voor energie-efficiëntie in het gemeentelijk vastgoed, strengere regels voor energie-efficiëntie bij de aanschaf van producten en diensten en het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen in 2030 met wel 40%. Veel gemeenten worstelen met de vraag hoe je deze klimaatdoelstellingen kunt vertalen naar concrete acties.

Klimaatbeleid - Over klimaatbeleid - Hofstrategie

Over klimaatbeleid

Anders dan klimaatmitigatie, dat zich richt op het verminderen van de klimaatverandering, richt klimaatadaptatie zich op het aanpassen aan de effecten van het toekomstig klimaat. Beide vormen zijn voor gemeenten belangrijk om op het netvlies te hebben en te houden. Klimaatmitigatie zal vooral nodig zijn om de klimaatdoelstellingen van de Europese Commissie te behalen. Tegelijkertijd is het van belang bij nieuwe ontwikkelingen in uw gemeente klimaatadaptieve maatregelen toe te passen. Het kost bij nieuwe ontwikkelingen namelijk niet veel extra’s, maar het levert uw gemeente in de toekomst enorm veel op, zowel als financiële als maatschappelijke baten.

Klimaatadaptatie noodzakelijk

Klimaatadaptatie is een woord dat steeds vaker gebruikt wordt en waarvan de noodzaak bij steeds meer mensen duidelijk wordt. Want wie heeft het niet voorbij zien komen: wateroverlast, overbelaste riolen en hittegolven. De aanpassingen die in het verleden gedaan zijn om de veiligheid van ons land te waarborgen, blijken niet voldoende voor de toekomst. Ze zijn gemaakt zijn op het klimaat van het verleden en kunnen de uitschieters van de toekomst niet aan.

Het veranderende klimaat vraagt om een nieuwe vorm van gebiedsontwikkeling. Lange periodes van droogte en intense neerslag in de zomer, maar ook steeds natter wordende winters vragen om oplossingen voor problemen die zich in de toekomst met toenemende mate zullen voordoen.

Ervaring en voorbeeldprojecten

Nanke Hofstra is betrokken geweest bij de ontwikkeling van de nieuwbouwwijk Leonidas in Rotterdam Kralingen. In de haalbaarheidsfase heeft zij de gemeente Rotterdam geadviseerd over de mogelijke toepassingen van klimaatadaptieve en klimaatmitigerende maatregelen op wijkniveau in dit project. In de bouwfase is zij nog regelmatig betrokken om ook de toekomstige bewoners van de nieuwbouwwijk van advies te voorzien, maar dan op objectniveau. Want ook de bewoners zelf kunnen een hoop doen om de toekomstige problemen van het klimaat nú al onderuit te halen.

Ook de gemeente Woerden heeft Nanke Hofstra ingehuurd om te adviseren in het ontwerpproces van een dorp met verregaande verzakkingsproblematiek. Hierbij heeft zij input geleverd op het gebied van duurzaamheid en innovatie, om de ontwerpers en bewoners bij te staan bij de ontwerpsessies.

Klimaatbeleid - Ervaringen en voorbeelden - Hofstrategie
Klimaatbeleid - Wat kan Hofstrategie doen? - Hofstrategie

Wat kan Hofstrategie doen

Nanke Hofstra kan uw gemeente op projectniveau begeleiden bij uw klimaatgerelateerde vraagstukken. Daarbij wordt het probleem of de uitdaging geanalyseerd en pragmatisch aangepakt. Het lijkt vaak complexer dan het is. Daarom hakt Nanke het vraagstuk in stukjes en zal aan de hand van een meegroeiend stappenplan het project behapbaar maken. We kunnen ‘de markt’ vragen mee te denken en te doen. Uw gemeenteprogramma kan het goede voorbeeld geven. U zult merken dat de klimaatdoelstellingen dichterbij zijn dan u denkt.